Ciljevi


• Unapređenje profesije kroz edukaciju, organizovanje i pohađanje profesionalnih kurseva i treninga, učešće u radu na međunarodnim seminarima i slično.


• Pravno i profesionalno zastupanje i zaštita profesionalnih, ekonomskih i socijalnih interesa članova na svim nivoima, počevši od poslodavaca pa do države.


• Zauzimanje odgovarajućeg profesionalnog, društvenog, ekonomskog, socijalnog i pravnog stava po pitanju svih ključnih aktivnosti bitnih za vazduhoplovstvo, što podrazumeva i učešće u pripremi i izradi zakonskih i podzakonskih akata u vazduhoplovstvu, sugerisanje izmena i slično.


• Afirmacija i brendiranje vazduhoplovne profesije i vazduhoplovstva putem medija i kroz druge informativno-propagandne aktivnosti u javnosti.


• Učešće u pripremama i pregovorima za potpisivanje Ugovora o radu vazduhoplovaca, uz naglašeno zalaganje za interese članstva. Pregovaranje sa poslovodnim i državnim organima o definisanju materijalnog i društvenog statusa članstva i vazduhoplovaca uopšte, utvrđivanje problema, davanje predloga i postavljanje zahteva.


• Uticaj na razvoj prava na samostalno izražavanje i realizovanje interesa članstva kod poslodavaca, a u skladu sa Zakonom o radu, Opštim, Posebnim i Pojedinačnim Kolektivnim Ugovorom i Ugovorom o radu.


• Aktivno učešće u donošenju opštih akata u preduzećima, ili propisa u državi, a kojima se određuje status – položaj članstva i vazduhoplovaca uopšte.


• Pružanje pravne i materijalne pomoći za posebne slučajeve predviđene Poslovnikom Udruženja (sredstva solidarnosti za slučaj radnih sporova, štrajka, otpuštanja, bolesti, invalidnosti, smrtnog slučaja).


• Podrška i podsticaj razvoja drugih strukovnih organizacija i institucija u vazduhoplovstvu, a u cilju ostvarenja zajedničkih interesa.


• Saradnja sa međunarodnim udruženjima, asocijacijama i institucijama u vazduhoplovstvu.


• Nedobitne poslovne aktivnosti, u skladu sa Zakonom, a u cilju obezbeđivanja profesionalnog angažmana članova Udruženja kod poslodavaca i razvoja vazduhoplovne baze kroz razvoj sportskog vazduhoplovstva.


• Ostvarivanje drugih interesa i ciljeva izraženih voljom većine članova.

Copyright © 2012 Association of Aeronautical Experts of Serbia